Politica de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

HUMAN RISE AGENCY SRL

www.humanrise.ro 

 

 

Dragă vizitatorule,

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre și pentru timpul petrecut pe website-ul www.humanrise.ro. Pentru că orice vizită pe website-ul nostru determină o prelucrare a informațiilor dumneavoastră, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate pentru a înțelege modul prin care informațiile vor fi prelucrate și protejate.

Politica de confidențialitate descrie motivul și modul prelucrăm datele cu caracter personal și oferă informații privind drepturile dumneavoastră. Human Rise Agency SRL asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea acestora.

 

Cine suntem noi?

 

Human Rise Agency SRL, cu sediul social în Iași, Str. Eternitatea 76, Clădirea AXA Business Center, et.1, loc. Iaşi, jud. Iași, România, înregistrată la ONRC sub nr. J22/3195/2021, CUI RO 44944175, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) și a celorlalte prevederi legale aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

Societatea HUMAN RISE AGENCY SRL acționează ca Operator de date cu caracter personal iar pentru ca datele să fie prelucrate în siguranță, depunem toate diligențele pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale.

 

Ne puteți contacta în următoarele modalități:

 

Adresă: Str. Eternitatea nr. 76,Clădirea AXA Business Center, et.1, loc. Iaşi, jud. Iași, România

Tel: +40 741 151 014

website: www.humanrise.ro  

email: recruitment@humanrise.ro

 

Date sau categorii de date cu caracter personal prelucrate de către Human Rise Agency SRL

 

Atunci când ne vizitați website-ul, completați formularul de contact, ne transmiteți o solicitare de ofertă pe e-mail sau ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne veți comunica date cu caracter personal, pe care le colectăm direct de la dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita la:

 • nume și prenume;
 • cod numeric personal / numărul și seria unui act de identitate;
 • date cuprinse în Curriculum vitae
 • date de contact (adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • societatea pe care o reprezentați;
 • funcția deținută în cadrul societății reprezentate.

Este posibil să colectăm date prin intermediul fișierelor de tip cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • adresa IP;
 • browser-ul de internet;
 • furnizorul de internet;
 • locația;
 • paginile web pe care le accesați pe wesite-ul nostru.

 

Politica noastră este de a prelucra numai datele personale necesare scopurilor convenite și solicităm clienților noștri să comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar desfășurării activității de agenție de plasare a forței de muncă.

 

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 

Human Rise Agency SRL prelucrează date cu caracter personal, primite direct de la dumneavoastră sau din alte surse, în următoarele scopuri:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract;
 • În vederea desfășurării activităților de selecție și recrutare specifice unei agenții de recrutare;
 • În vederea solicitării, elaborării sau transmiterii unei oferte de servicii;
 • Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dumneavoastră prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 • Pentru a asigura măsurile necesare de securitate a datelor;
 • Pentru a ne conforma prevederilor legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

 

Temeiuri juridice și condițiile de legalitate pe care se bazează prelucrările de date

 

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României, dar și alte acte normative aplicabile la nivel național și european. Prelucrarea se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele condiţii de legalitate a prelucrării:

 • prelucrarea se poate baza pe consimțământul dumneavoastră, în ipotezele expres prevăzute de Regulament în acest sens;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea poate fi necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, respectiv: a) pentru administrarea activității noastre; b) pentru gestionarea riscurilor aflate în legătură cu activitatea noastră; c) pentru gestionarea relațiilor noastre cu potențialii clienți și clienții ori partenerii de afaceri, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de comunicări conținând informații și oferte privind serviciile noastre; d) gestionarea sesizărilor/reclamațiilor în legătură cu serviciile oferite, pentru a putea rezolva eventualele aspecte sesizate, respectiv a putea îmbunătați serviciile noastre; e) constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Durata pentru care vă prelucrăm datele cu caracter personal

 

Human Rise Agency SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale sau atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultimul contact între persoana vizată și operator. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

În orice situație, cu excepția situațiilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat de societatea noastră, în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

 

Colectarea datelor de la minori

 

            Human Rise Agency SRL nu solicită cu bună știință date personale de la persoane sub 18 ani. Prin utilizarea paginii noastre de Internet, dumneavoastră acționați ca o persoană cu vârsta de cel puțin 18 ani ori în calitate de părinte sau tutore al minorului și sunteți de acord cu utilizarea paginii de Internet de către minor. Dacă ni se aduce la cunoștință că au fost colectate datele cu caracter personal ale utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani, vom lua măsurile necesare pentru a șterge datele din evidențele noastre. Dacă vi se aduce la cunoștință că au fost colectate datele copiilor sub 18 ani prin intermediul paginii noastre de Internet, vă rugăm să ne contactați.

 

Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând reglementările aplicabile, partenerilor de afaceri sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dumneavoastră să fie protejate. Dacă legea ne obligă, vă vom informa cu privire la identitatea acestor societăți înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dumneavoastră sau alt temei juridic.

Human Rise Agency SRL poate transmite, acorda acces și/sau divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:

– autoritățile și entități publice (cum ar fi dar fără a se limita la: autorități fiscale, instanțele judecătorești ori alte autorități publice);

– parteneri comerciali, prestatori de servicii și/sau persoane împuternicite care prelucrează datele personale în numele operatorului, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi, numai dacă respectă prezenta Politică de confidențialitate, reglementările privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (cum ar fi, dar fără a se limita la: furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală).

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

 

Societatea noastră este responsabilă pentru facilitarea exercitării oricăruia dintre drepturile dumneavoastră menționate mai jos.

Pentru protecția datelor dumneavoastră, pentru a preveni abuzul unor persoane rău-voitoare care ar urmări accesul la datele dumneavoastră, societatea noastră vă poate solicita parcurgerea prealabilă a unor pași de identificare, pentru a ne asigura că dumneavoastră sunteți persoana care își exercită drepturile prin intermediul unei solicitări, înainte de a acționa în baza cererii formulate.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic pentru exercitarea drepturilor sale, informaţiile vor fi furnizate de societatea noastră tot în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În ipoteza în care, ca urmare a aplicării unor dispoziții legale, societatea noastră nu poate da curs, în tot sau în parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de societatea noastră în legatură cu cererea în cauză.

 

Dreptul de acces

Aveți dreptul de acces, respectiv de a obține din partea operatorului o confirmare că prelucrează sau nu date personale care vă privesc. La solicitarea dumneavoastră, operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

 

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

Dreptul la ștergerea datelor

Cu excepția anumitor ipoteze prevăzute de Regulament, aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea în măsura în care prelucrarea se bazează exclusiv pe consimțământ și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. c) vă opuneți prelucrării efectuate în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o terță parte şi nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale în ceea ce priveşte prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național sub incidenţa căruia se află acesta;
 6. f) alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile expres prevăzute de Regulament (de exemplu, în situația în care contestați exactitatea datelor, restricționarea prelucrării va fi acordată pe perioada necesară verificării datelor contestate).

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat către operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și la transmiterea acestora către alt operator, fără obstacole din partea operatorului, în condițiile expres prevăzute de Regulament.

În cazul exercitării dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise în mod direct de la operator la un alt operator indicat de către dumneavoastră în mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la opoziție

În orice moment aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

Dreptul de retragere a consimţământului

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

Retragerea consimțământului are loc printr-o cerere pe care o puteți formula și trimite către Human Rise Agency SRL prin oricare dintre modalitățile de contact prevăzute în prezenta politică de confidențialitate.

 

Dreptul de a depune o plângere sau o reclamație

Dacă doriți să reclamați aspecte care privesc utilizarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să transmiteți reclamația dumneavoastră prin intermediul oricărei modalități de contact prevăzute în preambulul prezentei Politici de confidențialitate. Orice reclamație va fi analizată într-un termen rezonabil, reclamantul primind un răspuns din partea operatorului în termenele legale.

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”).

 

Consecințele refuzului furnizării datelor personale

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, vă aducem la cunoștință că, de regulă, nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către operator, cu excepția cazurilor în care furnizarea lor constituie o obligație legală sau contractuală ori o etapă necesară pentru încheierea unui contract. Astfel, în măsura în care intrați într-o relație juridică cu operatorul sau beneficiați în alt context de serviciile noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerințelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare pentru onorarea obligațiilor asumate de operator în raport cu dumneavoastră ori pentru furnizarea serviciilor.

 

Aveți întrebări, solicitări sau doriți să vă exercitați drepturile?

 

În situația în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau doriți să vă exercitați drepturile legale menționate mai sus, ne puteți scrie la adresa de e-mail recruitment@humanrise.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.